STTA

Huishoudelijk reglement STTA Alphen

Algemeen

Stichting STTA beschouwt iedereen als gast. Wij doen ons best om een goed maar ook waardig evenement met goede
voorzieningen neer te zetten, waarop later iedereen tevreden terug kan kijken. Iedereen behoort zich dan ook als gast te
gedragen. Als je ons terrein betreedt ga je akkoord met onze voorwaarden hieronder:

 1. Betreden van het terrein is op eigen risico.
 2. Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer en beveiliging dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.
 4. Glas en Blik zijn op het hele terrein verboden.
 5. Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 6. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 7. De banen en Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
 8. Personen onder de 18 jaar zonder geldig tractorrijbewijs mogen geen tractor besturen.
 9. De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. (Dit geldt niet voor de machines die zich op de wedstrijdbanen bevinden)
 10. Open vuur is verboden.
 11. Geen hinderlijk gedrag; U dient zich op zulke wijze te gedragen dat andere bezoekers hier geen hinder van ondervinden of redelijkerwijs aanstoot aan kunnen nemen. Bij constatering van hinderlijk gedrag, in welke vorm
  dan ook, krijgt u één waarschuwing. In het geval van herhaling volgt een verwijdering van het terrein en ontzegging van de toegang tot en met het einde van het evenement.
 12. Geen ongewenste intimiteiten, agressie of discriminatie; Wij tolereren geen enkele vorm van ongewenste intimiteiten of discriminatie. Agressie, inbegrepen bedreiging en mishandeling, zijn verboden.
 13. Geen wapens of gevaarlijke voorwerpen; Het is verboden wapens of gevaarlijke voorwerpen mee het terrein op te nemen. Constateren wij wapenbezit, dan waarschuwen wij de politie.
 14. Gevonden voorwerpen; U verplicht zich voorwerpen die duidelijk niet aan uzelf toebehoren af te geven aan een vertegenwoordiger van de organisatie.
 15. Klachten; Voor klachten betreffende deze huisregels wendt u zich tot de organisatie.
 16. Samenscholing; U mag niet samenscholen op zulke manier dat dit hinderlijk is voor de overige bezoekers of dat overige bezoekers dit redelijkerwijs als bedreigend kunnen ervaren.
 17. Toiletgebruik en wildplassen; U kunt gebruikmaken van de toiletten op het evenemententerrein. Deze toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor (kortdurend) persoonlijk gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan. Wildplassen is op straffe van onmiddellijke verwijdering van het terrein.
 18. Het is niet toegestaan om koelboxen, complete lunchpakketten, glas en/of blik, e.d. mee naar binnen te nemen.
 19. Het is niet toegestaan om drank mee binnen en/of buiten de poorten van ons terrein te nemen.
 20. Tijdens de dagen worden er voortdurend foto- en film opnames gemaakt.
 21. Het is de Organisatie toegestaan om beeld en geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoeker en de overige bezoekers. Door het bezoeken van het Evenement gaat de Bezoeker hier uitdrukkelijk mee akkoord. De Organisatie is gerechtigd deze beeld- en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, in de breedste zin des woords. Door het sluiten van de overeenkomst en/of betreding van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijke toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat de Organisatie enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is. Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt Bezoekers deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan de Organisatie en doet de Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van de Organisatie de schriftelijke benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog aan de Organisatie en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Huishoudelijk reglement voor de parkeerplaats

 1. De aanwijzingen van de parkeerinstructeurs en verkeersregelaars dienen stipt opgevolgd te worden.
 2. Er mag niet in de auto’s geslapen worden.
 3. Auto’s of andere voertuigen die op de maandag na de wedstrijd nog op het parkeerterrein verblijven worden verwijderd.

Huishoudelijk reglement voor overnachten en rennerskwartier

 1. Iedereen die op het terrein blijft overnachten, moet zich te allen tijde kunnen legitimeren d.m.v. eentoegangsbewijs of een bewijs van deelname.
 2. Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gekeurde gasflessen met een maximale waterinhoud van 45 liter leeg of vol aanwezig zijn.
 3. Bij elk kampeermiddel moeten ook goedwerkende en goedgekeurde brandblussers aanwezig zijn.
 4. Het is verboden gasflessen die zijn gevuld met autogas(LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken. Tevens is het verboden vloeibaar gas in autotanks voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.
 5. Gasflessen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
 6. Gasleidingen op of aan kampeermiddelen dienen goed bevestigd te zijn en er mag alleen goedgekeurd materiaal gebruikt worden.
 7. Als de muziek in de tent stopt mogen er op het hele terrein geen geluidsbronnen meer zijn.
 8. Op het rennerskwartier mag per team maximaal 1 (vracht)auto/bus staan voor het vervoer van de wedstrijd machine. Extra auto’s zijn niet toegestaan.
 9. Op het rennerskwartier mogen geen nachtelijke feesten georganiseerd worden, dit in verband met veiligheid en geluidoverlast.
 10. Ten behoeve van de veiligheid dient er voldoende afstand gehouden te worden tussen de tenten.
 11. Alle voertuigen die op maandag na de wedstrijd nog op het terrein verblijven worden verwijderd.