STTA

ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelneming aan de evenementen door de deelnemers gebeurt voor eigen risico. De algemene civiel- en strafrechtelijke verantwoording voor alle schade die door hen of door het door hen gebruikte voertuig wordt veroorzaakt, is voor de deelnemers zelf, tenzij hier ontheffing van aansprakelijkheid wordt overeengekomen.

De inschrijvers voor de evenementen evenals de bestuurders verklaren door indiening van deze inschrijving dat zij afzien van vorderingen, ongeacht van welke aard, in verband met schade die door deelneming aan de evenementen ontstaat, en wel ten opzichte van:

– de FIA, FIM, UEM en overige bonden, de voorzitters, organen, directeuren en secretarissen-generaal hiervan

– Alle verenigingen, die aangesloten zijn bij bonden, de promotor/serieorganisator

– de organisaties, de wedstrijdsecretarissen, de eigenaren van de racecircuits

– de overheidsinstanties, racediensten en alle andere personen die in relatie staan met de organisatie van het evenement

– de verantwoordelijken voor de wegenaanleg indien schade wordt veroorzaakt door de toestand van de wegen met toebehoren waarvan tijdens het evenement gebruik wordt gemaakt, en ten opzichte van diegenen die bovengenoemde personen en instanties bij de uitvoering van hun diensten en werkzaamheden behulpzaam zijn/waren, behalve voor schade in de vorm van overlijden, letsel of gezondheidsschade welke veroorzaakt werd door opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid – daartoe behoren ook opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van de van aansprakelijkheid ontheven personen of van diegene, die deze personen bij de vervulling van hun verplichtingen behulpzaam is/was – én behalve voor overige schade die veroorzaakt werd door opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid – daartoe behoren ook opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van de van aansprakelijkheid ontheven personen of van diegene, die deze personen bij de vervulling van hun verplichtingen behulpzaam is/was -;

ten opzichte van

– de andere deelnemers (inschrijvers, bestuurders, bijrijders), hun helpers, de eigenaren en de houders van de andere voertuigen,

– de eigen inschrijver, de eigen bestuurder(s), bijrijder(s) (anders luidende bijzondere afspraken tussen inschrijver, bestuurder(s), bijrijder(s) prevaleren!) en eigen helpers,

zien zij af van vorderingen, ongeacht van welk aard, die in verband met het evenement ontstaan, behalve voor schade in de vorm van overlijden, letsel of gezondheidsschade, die veroorzaakt werd door opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid – daartoe behoren ook opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van de van aansprakelijkheid ontheven personen of van diegene, die deze personen bij de vervulling van hun verplichtingen behulpzaam was/is – én behalve voor overige schade, die veroorzaakt werd door opzettelijk plichtsverzuim of door plichtsverzuim door nalatigheid – daartoe behoren ook opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger van de van aansprakelijkheid ontheven personen of van diegene, die deze personen bij de vervulling van hun verplichtingen behulpzaam is/was.

De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt tegenover alle betrokkenen van kracht door afgifte van de inschrijving. Zij geldt voor vorderingen ongeacht op basis van welke rechtsgrond, met name zowel voor vorderingen tot schadevergoeding op basis van contractuele als ook niet-contractuele aansprakelijkheid en ook voor vorderingen op basis van ongeoorloofd handelen.

Bovenstaande bepaling inzake de uitsluiting van aansprakelijkheid laat onverlet eventuele stilzwijgende uitsluitingen van aansprakelijkheid.