STTA

REGLEMENT MUDRACE 2023

Deelnemers mogen 1 helper meenemen in het rennerskwartier, herkenbaar aan het polsbandje.

Deelnemers dienen tijdens de wedstrijd, een driepuntsgordel te dragen en een helm indien nodig. (quads/specials)

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

Deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijden geen alcoholhoudende drank en/of drugs gebruiken en ook niet onder invloed van deze genoemde middelen deelnemen aan de wedstrijden. Wordt dit wel gezien dan wordt men gediskwalificeerd.

Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de wedstrijdleiding. Weigering kan leiden tot diskwalificatie.

Het snel opvolgen van de aanwijzingen is verplicht. Het niet tijdig aan de start verschijnen, kan leiden tot diskwalificatie of het missen van een ronde. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Bij storing van het voertuig vlak voor de start dient U dit zo snel mogelijk te melden bij de jury zodat deze instructies kan geven over een eventuele latere start.

Ieder voertuig kent maar 1 bestuurder. Er kunnen dus nooit meerdere startnummers gegeven worden aan 1 voertuig. Ook mag er maar 1 persoon aanwezig zijn tijdens de rit.

Voertuigen dienen aan de voorzijde een sleeplint/sleeptouw van 5 meter lang te hebben. Organisatie staat niet garant voor schadevrij uitslepen wanneer dit niet goed voor elkaar is. Staalkabels zijn alleen toegestaan als korte verbinding tussen 2 trekpunten, Staalkabel als “sleeplint” gebruik is niet toegestaan, dit i.v.m. veiligheid aanpikkers.

Voertuigen in de standaard klasse zijn normale standaard voertuigen voorzien van noppenbanden of tractorbanden. (aanpassingen toegestaan) Meerwiel drive is altijd 4×4 ( geen vrachtwagens of zware militaire/landbouwvoertuigen) Voertuigen die niet voldoen aan de standaard 4×4 zullen bij de special 4×4 worden ingedeeld. Draaiende delen dienen van de bestuurder te zijn afgeschermd. Voertuigen mogen nooit breder zijn dan 250 cm inclusief de banden. In alle voertuigen is een gordel verplicht. Alle voertuigen hebben minimaal 4 wielen, en maximaal 2 assen.

Banden zijn maximaal 1.32 meter hoog en maximaal 60 cm breed, bij overschrijding volgt diskwalificatie.

Ijzeren schoepen aan banden en ijzeren wielen zijn niet toegestaan, dubbellucht wel mits degelijk gemonteerd, en gezamenlijke breedte niet meer als 60 cm.

Voertuigen mogen nooit met meer dan 10 liter brandstof de baan op.

Voertuigen dienen een voorziening te hebben om eventuele lekkage op te vangen. In het rennerskwartier dient het voertuig op een PVC dekkleed te staan om het risico van milieuverontreiniging weg te nemen. Dit zal worden gecontroleerd. U dient dit kleed evenals andere afkomende onderdelen en afval na de wedstrijd zelf weer mee terug te nemen.

Voertuigen moeten in het rennerskwartier opgesteld staan en er mag aan gesleuteld worden. Er mag (op straffe van diskwalificatie) beslist niet met hoge snelheid gereden worden in het rennerskwartier.

Voertuigen dienen het kloppende startnummer duidelijk zichtbaar te hebben zodat het aan alle zijden (links en rechts) duidelijk te lezen is. U dient dit dus schoon te houden tijdens de wedstrijden. (tussentijds schoonmaken!)

Deugdelijk werkende remmen zijn verplicht.

Voertuigen die tijdens de wedstrijd vast komen te zitten, dienen door de bestuurder niet te worden verlaten (gordel en helm vast). Wanneer er hulp komt de aanwijzingen van de hulpverlener opvolgen. Bij levensbedreigende situaties geldt deze regel niet.

Reclame en of andere uitingen aangebracht op het voertuig moeten naar het genoegen van de organisatoren zijn, dus niet kwetsend of aanstootgevend. Bij ongenoegen van de wedstrijdleiding dienen deze op eerste verzoek verwijderd te worden op straffe van uitsluiting van deelname.

Waar dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding eventueel in overleg met de organisatie.

Kamperen op het wedstrijd terrein is ten strengste verboden.

Voertuigen kunnen uitsluitend aanrijden/gebracht worden op de wedstrijddag en mogen het terrein niet tijdens de wedstrijden verlaten. Wanneer de wedstrijd afgelopen is, mag er niet meer gereden worden op het terrein. Iedere deelnemer is verplicht zijn voertuig na de wedstrijd te verwijderen van het terrein.

Radiateur en slangen moeten degelijk gemonteerd en afgeschermd zijn van de bestuurder voor het geval deze klappen of aan de kook raken. Ook moet de accu degelijk gemonteerd en afgeschermd zijn van de bestuurder.

 Veiligheid

Een nekkraag wordt geadviseerd tijdens de wedstrijd.

Bij twijfel aan de veiligheid van het voertuig, zal er overleg met de organisatie plaatsvinden.

Er mag met het voertuig alleen van en naar de baan gereden worden, anders volgt er diskwalificatie.

Op het terrein zijn zowel brandblussers als ook EHBO aanwezig.

Deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijden geen alcoholhoudende dranken en/of drugs gebruiken en ook niet onder invloed van deze genoemde middelen deelnemen aan de wedstrijden. Wordt dit wel gezien dan wordt men onherroepelijk gediskwalificeerd. Bij twijfel wordt een blaastest geëist.

Deelnemers dienen in het voertuig, overal op het evenemententerrein een degelijke passende valhelm en gordel te dragen.

Op het terrein zijn zowel brandblussers als ook E.H.B.O. aanwezig.

Er mag (op staffe van diskwalificatie) beslist niet met hoge snelheid gereden worden in het rennerskwartier. 

Aansprakelijkheid

De organisator neemt tegenover de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid op zich voor persoonlijke, materiële of vermogensschades.

De deelnemers doen afstand van, met uitzondering van gerechtelijke wegen, door middel van het ondertekenen van dit formulier en het inschrijf formulier, zowel voor zichzelf als wel voor de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen, iedere vorm van gerechtelijke vervolging tegenover:

  1. De Organisator, diens verantwoordelijke officials, helpers en wedstrijdleiders en de commissarissen.
  2. Deelnemers, helpers of eigenaren van de voertuigen welke aan de wedstrijd deelnemen.
  3. Overheid, vrijwilligers, grondeigenaren en alle andere personen die met de organisatie in verbinding staan

Deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement.
Zij alleen dragen civiel- en strafrechtelijke verantwoording, voor alle door hen zelf of van het door hen gebruikte voertuig veroorzaakte schade.
De organisatie behoud zich het recht voor alle door voorgeschreven veranderingen, door te voeren of het evenement af te zeggen, als dit door buitengewone omstandigheden noodzakelijk is, zonder enige vorm van schade vergoeding.

Houdt je aan deze regels, zodat we een prettige en gezellige dag hebben!

MUDRACE ALPHEN 2023